Записник бр 14 од 06.04.2015 година

НАСТАН:  14-та седница на У.О. на СКТМ

  1. Верификација на Записник за примо-предавање на задачите и обврските на досегашниот Извршен Директор од Н.О. на СКТМ
  2. Одлука за разрешување на Татјана Перовиќ-Митрова од Извршен директор на СКТМ
  3. Одлука за именување на Пенчо Кимов за извршен директор на СКТМ
  4. Договор за вработување на Извршниот Директор
  5. Активности и организација на Скопје Травел Маркет
  6. Разно


<< Назад

Top