Пристапница

 

Стопанска Комора за Туризам на МакедонијаПодатоци за апликантот
Име Презиме на одговорно лице *
Вработен како *
Назив на правното лице *
Адреса *
Основна дејност *
Пр.: агенција, транспорт, хотелиерство, угостители, институции
Шифра на дејност
Телефон *
Телефон од лице за контакт во врска со членството во СКТМ
Веб страна
Емаил *
СКТМ


 Ценовник *
Начин на плаќање *
  • Со праќање на оваа Пристапница Изјавувам дека пристапувам во членство на Стопанска  Комора за Туризам на Македонја и дека се обврзувам да ги почитувам одредбите на Статутот и другите акти на Комората.
  • Со праќање на оваа Пристапница, Се согласувам да во случај на спор помеѓу членките и помеѓу членките и трети лица (корисници на услугите), Судот на честа при Стопанската Комора за Туризам на Македонија посредува при решавање на спорот.

 

Горенаведените услови изјавувам дека *
Со праќање на оваа апликација вие го пријавувате членството во СКТМ и воедно се обврзувате да платите чланарина.
Градски Ѕид блок 13, 1000 Скопје, Р.Македонија
Тел. +(389) 2 3292 105,
Даночен Бр: 4030008025976, 
Жиро с-ка: 210 063458320119,
Банка: НЛБ Тутунска Банка Скопје

<< Назад

Top