Организациона шема

                                                  
 
Собранире на СКТМ 
 
 
Надзорен огран   Суд на честа
Извршен директор
 
 Претседател на СКТМ
 
 
 
 
 
 
 
Комисија за меѓународна соработка
Стручни служби
   
 
Управен одбор на СКТМ  
Комисија за промоција и маркетинг
Сектор за следење, контрола, категоризација, лиценцирање       Законодавсво правна комисија
      Сектори      
  Туристички агенции Хотелиери и угостителство Туристички здруженија и образовни институции Превозници Регионални канцеларии  
 

<< Назад

Top